Program dětské skupiny Cvrčkův klub

Při tvorbě Plánu výchovy a péče jsme se nechali inspirovat alternativním pedagogickým směrem, vyvinutým dr. Marií Montessori, který je postaven na dlouhodobém výzkumu a pozorování dětí při každodenních činnostech. I přesto, že nejsme montessori pedagogické zařízení, tak naše velká část každodenních činností je tímto moderním stylem pedagogiky ovlivněna. Zásady této moderní pedagogiky znají a dodržují všechny naše pečující osoby. Nenásilným přirozeným a pozitivním způsobem usměrňují výchovu svěřených dětí s respektováním individuality dítěte. Při práci s dětmi pečující osoby využívají celou řadu Montessori pomůcek.

Opakujeme zažité rituály a vytváříme nové, které dětem dávají pocit jistoty a klidu. Děti si díky skupině vrstevníků snáze osvojují pravidla života ve společnosti. Pomáháme dětem při navazování nových vztahů. Rozvíjíme jejich fantazii pomocí příběhů, dáváme dostatek možností a prostoru k dotváření. Objevujeme nové za pomoci všech smyslů. Zdokonalujeme schopnost popsat svá přání, představy a potřeby. Sdílíme radost dětí při hrách, pohybovém a hudebním projevu, při zvládnutí každodenních činností a hygienických návyků apod. Společně prožíváme radost z úspěchů, čímž motivujeme k dalším. Pořádáme pravidelné i nepravidelné akce v souladu s přirozeným plynutím času v průběhu kalendářního roku.

Pravidelné aktivity školičky

 • Chytré hraní aneb montessori hrátky ve formě rozvoje jemné a hrubé motoriky, matematických dovedností, rozumových schopností, logiky a jazykových schopností zařazované během celého dne
 • Hudební aktivity – zpěv lidových i dětských umělých písní, zpěv v hudebním doprovodu pečující osoby, rytmizace za použití Orffových nástrojů, atd.
 • Taneční aktivity – klasické i moderní taneční prvky, dostatek prostoru pro vlastní pohybové vyjádření
 • Dramatické aktivity – loutkové a stínové divadlo, vlastní dramatizace pohádek a příběhů
 • Výtvarné aktivity – malba, kresba, stříhání, lepení, tvůrčí vyrábění, modelování, ztvárnění vlastních nápadů dětí
 • Pohybová průprava za použití řady pomůcek k rozvoji hrubé motoriky ve formě pravidelných ranních rozcviček a pohybových kolektivních her v místnosti na pohybové aktivity mateřského centra
 • Rozvoj jazykových dovedností a vyjadřování – básničky, procvičování mluvidel, seznamování se s anglickým jazykem formou her
 • Účast v projektu Celé Česko čte dětem – každodenní čtení 20 minut před relaxací a odpočinkem, poslech audio pohádek a příběhů, čtení pohádek s doprovodným programem
 • Pobyt venku – pravidelné vycházky do okolí provozovny dětské skupiny nebo pobyt na vlastní zahradě
 • Volná hra – individuální nebo skupinová
 • Relaxace a odpočinek včetně zařazování aromaterapie do klidových částí dne

Nepravidelné aktivity školičky

 • Akce pro rodiče a jejich děti – spolupráce rodičů dětí zapsaných v dětské skupině při nepravidelných akcích jako jsou besídky, vánoční posezení, hledání velikonočního zajíčka, maškarní apod.
 • Oslavy narozenin a svátků dětí zapsaných do dětské skupiny
 • Větší výlety dětí s pečujícími osobami – jako například výlety vlakem do okolí, návštěva zoo, muzeí, domova pro seniory, tříkrálová tramvaj, Knihovny města Plzně – dětské oddělení, různorodých programů pro děti předškolního věku pořádané zájmovými skupinami, městem Plzně atd.

Hlavní body našeho Plánu výchovy a péče 

 1. Praktický život – sebeobslužnost a zvládnutí hygienických potřeb

Výchova k praktickému životu je oblast, která je velmi úzce vázána na běžný život dítěte a přípravu pro následný život a také fungování ve společnosti. Vede děti k samostatnosti, k rozvoji sebeobsluhy a péči o tělo a celkové zdraví. Zároveň podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím také podporuje zdravý rozvoj dítěte do budoucna.

Praktickými činnostmi jsou například navlékání, přesýpání, přelévání, modelování a jiné. Všechny tyto zdánlivě běžné činnosti děti nesmírně obohacují a rozvíjejí. Dáváme dětem základy, z nichž mohou čerpat celý život.

 1. Smyslová výchova – vnímáme svět všemi smysly

Smysly jsou podstatné pro celou představivost jedince, jejich prostřednictvím dítě poznává okolní svět, chápe jej a následně si na něj tvoří vlastní názor. Díky vytříbeným smyslům mohou děti snáze najít klíč k diferenciaci různých předmětů, jejich srovnání, třídění či pojmenování. Smyslová výchova pomáhá dětem v předškolním věku rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání jako je zrak, sluch, hmat, čich a chuť a manipulaci s předměty. Vnímáme svět kolem nás všemi smysly.

Využíváme například poznatků aromaterapie, hmatová a zvuková pexesa, zařazujeme hudební projev do našich činností, vnímáme barvy díky výtvarným činnostem, do jídelníčku zařazujeme ochutnávky potravin s různými chutěmi apod. K tříbení smyslů dětí využíváme i naši prostornou zahradu, na které sázíme sazeničky a sejeme semínka a pěstujeme ovocné keříky, zaléváme a následně se všemi smysly kocháme našimi úspěchy. Souzníme s přírodou a obklopujeme se jejími dary.

 1. Jazyková výchova – oblast rozvoje jazyka

Rozvoj jazyka je sám o sobě velice komplexním procesem, který souvisí také s dalšími oblastmi. Rozvoj jazyka je podmíněn motorikou dítěte (zejména motorikou mluvidel), vnímáním – percepce (zejména zrak, sluch), myšlením a sociálním prostředím (výchovný styl, podnětnost prostředí)

K rozvoji jazyka například zařazujeme různá jazyková cvičení na rozvoj mluvidel a opakování básniček a písniček odpovídající věku. Hudební projev propojuje jak smyslovou tak jazykovou výchovu. K rozvoji jazyka dochází i při společném zpěvu lidových i dětských umělých písní, při zpěvu v hudebním doprovodu pečující osoby, při rytmizaci za použití Orffových nástrojů apod. Snažíme se opakovat slova s využitím smyslového vnímání. Do denních činností zařazujeme i grafomotorická cvičení, která napomáhají ke koordinaci oko ruka a následně k přípravě na psaní a čtení dětí. Zdokonalování jemné motoriky potřebné pro budoucí psaní ve škole je obsaženo také v praktické výchově.

Seznamujeme se a rozvíjíme anglický jazyk. Zařazování anglických písniček, básniček, počítání a slov do denních aktivit není ničím neobvyklým.

 1. Svět kolem nás

Poznáváme vlastní rodinu, město, zemi a objevujeme okolnosti vzniku života. Pozorujeme život rostlin a živočichů. Podnikáme výlety po Plzni a okolí. Pozorujeme živá zvířata v jejich přirozeném prostředí. Vycházky za zvířaty a rostlinami jsou našimi pravidelnými akcemi. V blízkosti naší provozovny navštěvujeme výstavu skalniček, jezdíme na výlety za koňmi nebo do zoo.

 1. Pohybové aktivity

V rámci naší činnosti podporujeme děti v rozvoji hrubé motoriky. Hrubou motoriku zdokonalujeme při řadě vnitřních i venkovních aktivit. K pohybovým hrám využíváme místnost na pohybové aktivity mateřského centra, kde zkušené fyzioterapeutky nebo lektorky batolecího a předškolního cvičení připravují pohybové aktivity s použitím řady pomůcek – overbally, gymbally, plovací tyče, rychlospojky, šátky, kroužky, bedýnky, drátěnky, tyče a jiné. Venkovní aktivity jako návštěva hřišť a prolézaček v okolí, procházky okolo řeky, parků a lesoparku Homolka za každého počasí pomáhají dětem zvyšovat fyzickou zdatnost a odolnost vůči nemocem.